Algemene Voorwaarden

Studio Ruigch VOF
Gindrapassage 6
5531 CP Bladel

Email info@ruigch.nl
Tel. 06 50 50 1300
KvK 76151832
BTW NL860525958B01
Bank NL80ABNA0841632812

ARTIKEL 1
TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten van opdracht tot het ontwerpen, ontwikkelen en/of vervaardigen van mediaproducten, webdesigns, grafisch ontwerpen, foto’s en/of het verrichten van diensten op het gebied van (online) marketing en communicatie, website beheer en onderhoud, en overige daarmee samenhangende werkzaamheden van RUIGCH, gevestigd te Bladel, hierna te noemen “RUIGCH”.
 2. De wederpartij van RUIGCH zal verder worden aangeduid als “de opdrachtgever”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per email of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door RUIGCH te ontwerpen, te ontwikkelen en/of te vervaardigen mediaproducten, marketingproducties (zoals websites, huisstijlproducties, fotografische werken, communicatie- of marketingadviezen en/of overige werken.
 5. OPTIONEEL: Door de opdrachtgever aan RUIGCH voor de uitvoering van de opdracht verstrekte teksten, ontwerpen, foto’s, beeldmerken, logo’s e.d., zullen in het navolgende worden aangeduid als “tekst- en/of beeldmateriaal”. Dit tekst- en/of beeldmateriaal wordt bij voorkeur op gegevensdragers vastgelegd, zoals USB- sticks, digitaal bestand, geheugenkaart of enige andere optische of elektromagnetische drager.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten of vervolgopdrachten.
 8. Indien RUIGCH deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de opdrachtgever ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. RUIGCH hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 9. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 2:
TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door RUIGCH gedane offerte schriftelijk heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte.

 1. Wanneer de acceptatie van de opdrachtgever echter op wezenlijke punten afwijkt van het aanbod in de offerte, komt de overeenkomst pas tot stand indien RUIGCH uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande offerte aan RUIGCH een opdracht verstrekt, is RUIGCH pas aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Opdrachten moeten vergezeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard en inhoud van de opdracht.
 3. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht moeten schriftelijk geschieden en moeten vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst binden RUIGCH pas nadat deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
 4. RUIGCH is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd of zodra RUIGCH – zonder tegenwerping van de opdrachtgever – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

ARTIKEL 3: AANBOD, OFFERTES

 1. Alle offertes van RUIGCH zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft RUIGCH het recht zijn offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht RUIGCH niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn of naderhand wijzigen, is RUIGCH gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nieuwe opdrachten.
 5. Getoonde of verstrekte voorbeelden van vervaardigde media – en/of marketingproducties of overige te leveren zaken op de website van RUIGCH, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 6. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van RUIGCH en dienen op diens eerste verzoek aan RUIGCH te worden geretourneerd. De eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. RUIGCH heeft het recht de kosten verbonden aan het uitbrengen van een offerte bij de opdrachtgever in rekening te brengen, mits de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

ARTIKEL 4:
VERGOEDING, PRIJZEN, TARIEVEN

 1. RUIGCH werkt in de regel op projectbasis, waarbij een vaste vergoeding voor het project wordt overeengekomen. RUIGCH is daarbij gerechtigd om de overeengekomen vaste vergoeding voor het project in gedeelten in rekening te brengen, naar gelang de voortgang van het project.
 2. In geval vergoeding van werkzaamheden op uurbasis is overeengekomen, zal RUIGCH zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal gewerkte uren onder toepassing van overeengekomen uurtarief of het voor deze werkzaamheden gebruikelijke uurtarief van RUIGCH. De gewerkte uren worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen tijdens kantooruren van 8.00 uur tot 17.00 uur waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 4. Bij spoedopdrachten, waarbij de werkzaamheden binnen 2 werkdagen dienen aan te vangen om de gestelde deadline te halen, of indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden buiten de normale werkdagen, is RUIGCH gerechtigd een toeslag te berekenen over de overeengekomen vaste vergoeding of het uurtarief.
 5. De in de offertes vermelde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, parkeerkosten, reisuren alsmede declaraties van ingeschakelde derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Updates naar een nieuwere versie van de software waarmee een website is gebouwd, zijn uitdrukkelijk niet in de prijs of de vergoeding inbegrepen. De opdrachtgever dient voor een dergelijke update een aanvullende opdracht te geven of een onderhoudscontract met RUIGCH af te sluiten.
 7. RUIGCH is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van het project blijkt dat de overeengekomen en/of verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van RUIGCH en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 8. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van RUIGCH bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de opdrachtgever.
 9. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor RUIGCH (kost)prijs- en/of tarief verhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door RUIGCH ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen e.d., is RUIGCH gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Bij duurovereenkomsten is RUIGCH gerechtigd om periodiek een reguliere prijsverhoging door te voeren en door te berekenen aan de opdrachtgever. RUIGCH zal de opdrachtgever hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefwijziging schriftelijk informeren. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde prijs- of tariefwijziging, is hij gerechtigd de overeenkomst binnen 10 (tien) werkdagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

ARTIKEL 5:
INSCHAKELING DERDEN, UITBESTEDING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RUIGCH het recht bepaalde werkzaamheden en/of leveringen, zoals programmeerwerk, constructiewerk of bepaalde internetdiensten, door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van RUIGCH.
 2. Indien RUIGCH voor en namens de opdrachtgever werkzaamheden en/of diensten uitbesteedt, waarbij een directe relatie tussen opdrachtgever en ingehuurde partij tot stand komt, is RUIGCH nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde.

ARTIKEL 6:
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat:
 1.  Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens (bedrijfs)informatie, tekst- en/of beeldmateriaal, (PMS)kleuren, lettertypen, FTPgegevens, Toegang Admin Panels, Brand Manual, Huisstijldocument, Drukspecificaties, Domeintokens e.d. tijdig en op de door RUIGCH gewenste wijze aan RUIGCH ter beschikking stelt;
 2. Alle voor de uitvoering van de opdracht aan RUIGCH verstrekte logo’s, beeld- en/of tekstmateriaal, lettertypen e.d. vrij zijn van (intellectuele) eigendomsrechten van derden, zodat de opdrachtgever hier vrijelijk over kan beschikken;
 3. Eventuele door de opdrachtgever aan RUIGCH verstrekte gegevensdragers, beelddragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
 4. In geval er werkzaamheden op kantoor van de opdrachtgever of op locatie moeten plaatsvinden, RUIGCH op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot dit kantoor of deze locatie;
 5. RUIGCH op voornoemd kantoor of locatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de benodigde elektriciteit, internet e.d. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Verloren uren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever;
 6. Op dit kantoor of locatie de door RUIGCH in redelijkheid gewenste overige voorzieningen zoals kopieerfaciliteiten, telefoon e.d. aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden;
 7. Ingeval de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op dit kantoor of locatie een ruimte beschikbaar is waar apparatuur en overige eigendommen van RUIGCH opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging en/of diefstal van deze apparatuur of eigendommen kan plaatsvinden;
 8. De eventueel in opdracht van de opdrachtgever te fotograferen personen, dieren en/of objecten tijdig aanwezig zijn op de locatie waar de werkzaamheden plaats zullen vinden;
 9. Hij bij publicatie van foto’s beschikt over de toestemming van de geportretteerde(n) en/of (een) andere rechthebbende(n);
 10. Ingeval RUIGCH op een externe server moet werken, deze server voldoet aan alle hieraan vooraf gestelde eisen van RUIGCH.
 11. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en de inhoud van verstrekt tekst en/of beeldmateriaal juist en volledig zijn/is en vrijwaart RUIGCH voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze gegevens of de inhoud van dit tekst en/of beeldmateriaal.
 12. De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van of overige schade aan de apparatuur en overige eigendommen die RUIGCH tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen.
 13. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft RUIGCH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of hierdoor verloren arbeidsuren, alsmede de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 14. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en RUIGCH nalaat van de opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van RUIGCH niet aan om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

ARTIKEL 7:
VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 1. RUIGCH verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de opdrachtgever heeft verkregen en waarvan de opdrachtgever heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft en/of waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. RUIGCH zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. RUIGCH zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en/of andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien RUIGCH als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht.
 4. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en/of andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is RUIGCH gerechtigd de naam van de opdrachtgever te noemen en het project of de werkzaamheden te om- of beschrijven en voorbeelden van de voor de opdrachtgever vervaardigde zaken te gebruiken voor eigen publiciteits- of promotiedoeleinden.

ARTIKEL 8:
RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE

 1. RUIGCH zal alle van de opdrachtgever ontvangen gegevens, tekst- en/of beeldmateriaal gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie te voorkomen.
 2. RUIGCH is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de gegevens, tekst- en/of beeldmateriaal – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van RUIGCH of zijn leidinggevend personeel op directieniveau.
 3. De opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan RUIGCH verstrekte gegevens, informatie, tekst- en/of beeldmateriaal.

ARTIKEL 9:
LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, mede doordat RUIGCH zich bij deze termijnen veelal moet baseren op (op)leveringstermijnen van zijn (internet)providers en overige dienstverleners.
 2. Indien RUIGCH de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 3. RUIGCH is gerechtigd tot levering van de zaken en /of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering of deelprestatie afzonderlijk en/of periodiek kan worden gefactureerd.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren diensten of producten blijkens mededeling van RUIGCH in werking zijn getreden en in gebruik kunnen worden genomen door de opdrachtgever.
 5. Indien de opdrachtgever na verloop van één maand na ontvangst van de mededeling van RUIGCH dat de dienst/het product is opgeleverd of indien de opdrachtgever nalaat RUIGCH in de vereiste informatie te voorzien gedurende één maand na een verzoek hieromtrent van RUIGCH, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. RUIGCH heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, reeds vervaardigde zaken en/of reeds van de opdrachtgever ontvangen tekst- en/of beeldmateriaal te vernietigen en/of voor de opdracht aangeschafte materialen voor andere doeleinden te gebruiken. Een en ander, zonder dat hieruit voor RUIGCH een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 1. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade van RUIGCH onverlet.

ARTIKEL 10:
VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. RUIGCH niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, tekst- en/of beeldmateriaal in de vooraf bepaalde gewenste vorm van de opdrachtgever heeft ontvangen;
  2. RUIGCH niet tijdig de eventueel overeengekomen aanbetaling van de opdrachtgever heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de opdrachtgever komen; heeft RUIGCH recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, is RUIGCH gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. RUIGCH zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van zijn kan worden verlangd.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever moet worden bespoedigd, is RUIGCH gerechtigd de hiermee gemoeide extra gewerkte uren en overige kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 4. RUIGCH zal de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. RUIGCH zal zijn werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen of zaken zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader door of namens de opdrachtgever gegeven aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
 5. RUIGCH zal bij de uitvoering van de overeenkomst de wensen van de opdrachtgever zoveel mogelijk in acht nemen, maar heeft de creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen stijl en eigen interpretaties van de door de opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens of teksten/ of beeldmateriaal, de inhoud en vorm van de te vervaardigen zaken vast te stellen. RUIGCH heeft daarom te allen tijde het recht en de vrijheid om bepaalde ideeën of wensen van de opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren of hiermee bij de werkzaamheden geen of slechts gedeeltelijk rekening te houden.
 6. RUIGCH is verplicht de opdrachtgever te wijzen op kennelijke onvolkomenheden, verschrijvingen e.d. in door of namens de opdrachtgever verstrekt tekstmateriaal. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, verschrijvingen e.d. relevant zijn voor de prestatie van RUIGCH en hij hiermee bekend is of kan zijn.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal RUIGCH met de opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. RUIGCH zal de opdrachtgever daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen vaste prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft RUIGCH in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
 8. Indien de opdrachtgever eenzijdig besluit af te wijken van het traject zoals dat in debij de opdracht behorende briefing is vastgelegd of dit traject niet volledig doorloopt, heeft RUIGCH het recht de overeengekomen vaste vergoeding of de vergoeding van alle van te voren geraamde uren volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. De opdrachtgever zal iedere conceptversie van een door RUIGCH te vervaardigen zaak, steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn volledige reactie aan RUIGCH kenbaar maken. Indien nodig, wordt de conceptversie door RUIGCH aangepast en nogmaals aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd. RUIGCH is gerechtigd om te verlangen dat opdrachtgever schriftelijk instemt met de goedgekeurde versie van de vervaardigde zaak of een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De opdrachtgever mag de vervaardigde zaak pas gebruiken, nadat RUIGCH deze schriftelijke instemming of deze schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
 10. Spellingfouten in reeds goedgekeurde versies zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het corrigeren van dergelijke spellingfouten in op basis van de goedgekeurde versie vervaardigd drukwerk, wordt als meerwerk in rekening gebracht.
 11. Ingeval RUIGCH in een reeds goedgekeurde zaak nog wijzigingen moet aanbrengen of wanneer reacties niet in volledig kenbaar worden gemaakt, geldt dit als meerwerk en is RUIGCH gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten en te besteden tijd afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 11:
ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE OF ANDER MEDIUM

 1. De opdrachtgever zal alle voor de ontwikkeling van een website of ander medium benodigde gegevens, tekst en/of beeldmateriaal e.d. binnen twee weken na ondertekening van de offerte en in de door RUIGCH gewenste vorm aan RUIGCH ter beschikking te stellen. De opdrachtgever is daarbij zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd tekst en/of beeldmateriaal welke RUIGCH op verzoek van de opdrachtgever plaatst. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, verkrijgt de opdrachtgever slechts een niet-overdraagbare exclusieve licentie tot het gebruik van de (grafisch) ontwerpen, vanaf het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met RUIGCH heeft voldaan.
 2. RUIGCH behoudt de copyrights op eigen beeldcreaties, teksten, programmeringen, beeldconcepten e.d. die zijn opgenomen of verwerkt in de ontwikkelde media.
 3. RUIGCH is gerechtigd zijn naam en een (hyper)link met verwijzing naar zijn eigen website op een bescheiden wijze als volgt in het opgeleverde medium op te nemen: “Gerealiseerd door RUIGCH”, (met, indien mogelijk, het woord RUIGCH als hyperlink naar de eigen website).
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RUIGCH, is het de opdrachtgever niet toegestaan om een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) dat ontwerp buiten het ontwikkelde medium of de hierover tussen partijen gemaakte afspraken toe te passen of te gebruiken.
 5.  Zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van RUIGCH, is het de opdrachtgever niet toegestaan om het door RUIGCH ontwikkelde medium te plaatsten op een andere server dan die van RUIGCH, of deze te kopiëren of te verkopen aan derden.
 6. Bij overtreding van de bepaling in het vorige lid, verbeurt de opdrachtgever aan RUIGCH een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van € 10.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van RUIGCH om volledige schadevergoeding te eisen.
 7. Eventueel noodzakelijk aanpassingen aan het medium om te kunnen functioneren op de server van een andere hosting leverancier, worden als meerwerk in rekening gebracht tegen het gebruikelijke uurtarief.
 8. Indien RUIGCH de opdrachtgever adviseert of toestemming geeft om zelf een bepaalde hosting leverancier of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de ontwikkelde media in te schakelen, waardoor een afzonderlijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en deze derde tot stand komt, is RUIGCH nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hosting leverancier of dienstverlener.

ARTIKEL 12:
OPLEVERING EN ACCEPTATIE VAN EEN ONTWIKKELDE WEBSITE OF ANDERE MEDIA

 1. RUIGCH is gehouden de opdrachtgever mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van het ontwikkelen van de media afgerond zijn en testversie van het medium gebruiksklaar is. Hiermee is de 1e oplevering voltooid.
 2. Het medium wordt geacht definitief conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld, de opdrachtgever de werking van het medium heeft getest en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en deze testversie schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Het medium wordt tevens geacht definitief te zijn opgeleverd, indien de opdrachtgever binnen de hiervoor tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij RUIGCH. Indien partijen geen testperiode zijn overeengekomen, geldt een testperiode van 2 weken na de in lid 1 bedoelde mededeling. Indien partijen een testperiode of acceptatietest zijn overeengekomen en de opdrachtgever daarbij gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, dient de opdrachtgever RUIGCH hierover schriftelijk en gedetailleerd te informeren. RUIGCH zal in dat geval de gemelde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding herstellen. Een dergelijk herstel zal kosteloos worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de opdrachtgever of andere niet aan RUIGCH toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens is niet kosteloos inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het medium, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van dit medium.
 5. Ingeval RUIGCH na de definitieve oplevering nog wijzigingen in of aanpassingen aan het medium moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en is RUIGCH gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Dit geldt ook voor de deelopleveringen.
 6. Ingeval de opdrachtgever na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het medium constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

ARTIKEL 13: HOSTINGSERVICE

 1. Ingeval RUIGCH voor de opdrachtgever diensten op het gebied van serverbeheer (hosting) verleend, is het de opdrachtgever ten aanzien van het gebruik van deze server en/of zijn dataverkeer verboden:
  1. zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’;
  2. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden;
  3. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden – al dan niet via banners of reclame van derden op de website – die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;
  4. zich bezig te houden met ‘hacking’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  5. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als ‘spamming’;
  6. via de dienstverlening van RUIGCH aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met overige illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van RUIGCH dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’- programma’s, -archieven of ‘warez’- sites;
  7. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is.
 1.  
 2. De opdrachtgever vrijwaart RUIGCH voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de opdrachtgever gebruik maakt van de door RUIGCH geleverde web services.
 3. Indien de opdrachtgever de limieten die behoren bij het door hem afgenomen hostingpakket overschrijdt ontvangt hij van RUIGCH een schriftelijke mededeling hierover met de aanbieding over te stappen op een ander pakket en/of het verzoek schrijfruimte vrij te maken. Indien de opdrachtgever 4 weken na deze schriftelijke mededeling nog steeds de limiet overschrijdt, is RUIGCH gerechtigd de aan deze overschrijding verbonden kosten te factureren vanaf de datum van de eerste mededeling.
 4. Indien ten gevolge van door de opdrachtgever op de server geplaatste software en/of scripts hinder voor derden ontstaat, heeft RUIGCH het recht – nadat zij de opdrachtgever gemaand heeft de software en/of de scripts aan te passen en de opdrachtgever hieraan geen of onvoldoende gehoor heeft gegeven – zelf de software en/of scripts aan te passen of te verwijderen. Alle eventuele kosten voor deze aanpassingen zullen voor rekening van de opdrachtgever komen.
 5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen hosting verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd tegen de dan geldende tarieven, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

ARTIKEL 14:
ONDERHOUD EN BEHEER VAN WEBSITES EN OVERIGE DIGITALE MEDIA

 1. Indien ten behoeve van de ontwikkelde website, of ander ontwikkeld medium, tussen partijen een onderhouds- of beheerovereenkomst is gesloten, zal de opdrachtgever conform de hierin opgenomen procedures eventuele klachten, aanpassingen, wijzigingen e.d. schriftelijk aan RUIGCH melden. Na ontvangst van een melding zal RUIGCH naar beste vermogen de klachten verhelpen of de aanpassingen aanbrengen.
 2. Herstel van fouten of verhelpen van klachten zijn inbegrepen in de periodieke vergoeding, voor zover dit redelijkerwijs van RUIGCH kan worden verlangd. RUIGCH is gerechtigd de kosten van de (herstel)werkzaamheden afzonderlijk in rekening te brengen indien er sprake is van buiten normale werkzaamheden van andere niet aan RUIGCH toe te rekenen oorzaken of indien het medium door anderen dan RUIGCH is gewijzigd of aangepast.
 3. Normale aanpassingen, wijzigingen e.d. worden uitgevoerd tegen het daarvoor geldende uurtarief, tenzij partijen hiervoor eveneens een vaste periodieke vergoeding zijn overeengekomen.
 4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de overeengekomen vaste vergoeding inbegrepen:
  1. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
  2. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
  3. herstel van eventueel verloren gegane gegevens.

ARTIKEL 15:
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. RUIGCH is en blijft de rechthebbende van alle auteurs- en/of intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door RUIGCH in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, zoals de auteursrechten op de vervaardigde (tekst)ontwerpen en tekst- en/of beeldproducties, de eigendomsrechten op de bronfile van fotografische werken en/of de broncodes van ontwikkelde media en ten behoeve van deze media geleverde databases. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verstrekt RUIGCH geen photoshop, indesign, of illustrator en raw bestanden (of andere bronbestanden van dien aard) aan de opdrachtgever. Tijd die RUIGCH besteedt is aan het vervaardigen (netjes aanleveren) van dergelijke bestanden mag in rekening worden gebracht aan opdrachtgever op basis van het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief. Zelfs dan zijn deze bronbestanden niet vrij van de rechten van RUIGCH te gebruiken. RUIGCH levert nooit raw bestanden (fotografie).
 3. De uitoefening van de in lid 1 vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan RUIGCH voorbehouden. De opdrachtgever verkrijgt ten aanzien van deze broncodes, databases, bronfiles etc. slechts een exclusief gebruiksrecht, vanaf het moment dat hij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Deze licentie/dit gebruiksrecht geldt voor de overeengekomen periode en/of voor het overeengekomen doel.
 4. Ingeval door de opdrachtgever een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit gebruiksrecht slechts voor eigen gebruik en voor het gebruik dat vooraf is overeengekomen.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RUIGCH, is het de opdrachtgever niet toegestaan om een variant of afgeleide van (het ontwerp van) de vervaardigde zaken te maken of (elementen van) de vervaardigde zaken nogmaals te gebruiken of te (her)gebruiken.
 6. Indien de opdrachtgever wijzigingen in het definitieve ontwerp wenst, dan is de opdrachtgever verplicht eerst RUIGCH in staat te stellen het ontwerp op kosten van de opdrachtgever te wijzigen.
 7. RUIGCH zal de gewenste wijzigingen aanbrengen, tenzij dit in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 8. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door RUIGCH geleverde of vervaardigde zaken te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de opdrachtgever verboden deze zaken aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze zaken te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RUIGCH.
 9. Het is RUIGCH toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn intellectuele eigendomsrechten.
 10. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties of toestemming bij derden voor auteursrechtelijk beschermd tekst- en/of beeldmateriaal dat RUIGCH op verzoek van de opdrachtgever in de te vervaardigen zaken verwerkt.
 11. De opdrachtgever staat ervoor in dat RUIGCH de door hem aangeleverde gegevens, tekst- en/of beeldmateriaal kan gebruiken zonder dat dit inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden maakt. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die RUIGCH door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart RUIGCH voor alle aanspraken van deze derden.
 12. In de overeenkomst is niet inbegrepen het doen van onderzoek naar het bestaan van eventuele auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, portretrechten of overige rechten van intellectuele eigendom op het door de opdrachtgever aangeleverde tekst- en/of beeldmateriaal of op door RUIGCH voor de opdrachtgever bedachte merknamen, handelsnamen, beeldmerken e.d.

 

ARTIKEL 16:
KLACHTEN, KLACHTPRODCEDURE

 1. De opdrachtgever is verplicht alle klachten te melden via info@ruigch.nl en/of +316050501300. Indien opdrachtgever ervoor kiest de klacht telefonisch te melden, zal RUIGCH de ontvangst van de klacht per mail aan opdrachtgever bevestigen.
 2. De opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken – waarvan niet eerst een concept of testversie aan de opdrachtgever is voorgelegd – direct bij ontvangst te controleren. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden, afwijkingen in aantallen e.d. die door de opdrachtgever in redelijkheid bij een eerste, zorgvuldige inspectie van de geleverde zaken geconstateerd kunnen worden, moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst hiervan aan RUIGCH worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
 3. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken, moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 1 maand na (op)levering – schriftelijk aan RUIGCH worden gemeld.
 4. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten, moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van deze werkzaamheden of diensten – schriftelijk aan RUIGCH worden gemeld.
 5. Indien bovengemelde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan RUIGCH kenbaar zijn gemaakt worden de zaken of diensten geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd en/of worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
 6. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan RUIGCH is gemeld, wordt de website geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren.
 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 8. De opdrachtgever dient RUIGCH in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in
 9. Dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de RUIGCH te verstrekken. Indien aan het onderzoek naar de klacht kosten zijn verbonden, komen deze voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over het feit dat de website en/of de daarin voorkomende functionaliteiten niet of niet volledig worden weergegeven en/of functioneren, indien dit wordt veroorzaakt doordat de opdrachtgever of een derde gebruikt maakt van een browser die niet compatible is of doordat de configuratie van de opdrachtgever of derde verouderd is of anderszins onvoldoende is om de website te kunnen bekijken en de functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken.
 11. RUIGCH heeft bij het uitvoeren van de overeenkomst creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde resultaten te komen. Hiertegen kan nimmer geklaagd worden.
 12. Geen klachten zijn mogelijk over door de opdrachtgever goedgekeurde zaken, voor wat betreft fouten, onvolkomenheden en onjuistheden die de opdrachtgever bij zorgvuldige controle van de concept- of testversie(s) of drukproeven van deze zaken had kunnen of behoren te constateren.
 13. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van geleverde zaken die na ontvangst door de opdrachtgever of derden zijn veranderd, aangepast, aangevuld of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt.
 14. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van kleurafwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde ontwerp welke ontstaan door bijvoorbeeld het gebruik van verkeerde kleurcodes door derden bij de uitvoering van het ontwerp.
 15. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de website indien na (op)levering door de opdrachtgever of derden (technische) wijzigingen zijn aangebracht en/of deze website geheel of gedeeltelijk is bewerkt.
 16. RUIGCH zal de klacht van opdrachtgever direct registreren en geeft binnen 48 uur een indicatie van de behandelduur van de neergelegde klacht. RUIGCH streeft ernaar om klachten binnen één maand te behandelen. Indien opdrachtgever niet van mening is dat de klacht is verholpen, zal nogmaals een behandelprocedure van de klacht worden opgestart. Opdrachtgever ontvangt hiervan per mail een bevestiging.
 17. RUIGCH verplicht zich registratie bij te houden met betrekking tot de voorgestelde oplossingsrichting, contact met de opdrachtgever omtrent de klacht en de datum van de klacht alvorens de klachtprocedure wordt afgesloten.

ARTIKEL 17: GARANTIE

 1. RUIGCH zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen en/of werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en/of werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. RUIGCH staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. RUIGCH garandeert de goede werking van een website alleen indien deze via RUIGCH wordt gehost en wordt bekeken met een op het moment van oplevering meest recente versie van een van de gangbare webbrowsers zoals Internet Explorer 11 / Edge, Firefox, Google Chrome of Safari. Per project kan bepaald worden om meerdere en/of oudere webbrowsers te ondersteunen, wanneer dit in overleg tussen de opdrachtgever en RUIGCH als noodzakelijk wordt beschouwd.
 4. RUIGCH garandeert niet en wordt nimmer geacht te garanderen dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde zaken aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via externe systemen zoals het bestaande systeem van de opdrachtgever, tenzij RUIGCH dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 5. RUIGCH garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 6. RUIGCH garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat concepten en ideeën die in een pitch gepresenteerd worden al volledig (technisch) gedetailleerd zijn en één-op-één geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 7. Ingeval door de opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal RUIGCH kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken en/of de website of het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, dan wel voor restitutie van of een reductie op de hiervoor overeengekomen prijs of vergoeding. Een en ander ter keuze van RUIGCH. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.


ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door RUIGCH gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt RUIGCH geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde vorige lid is RUIGCH slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van RUIGCH voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien RUIGCH aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van RUIGCH te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het voor de (op)geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden gefactureerde bedrag.
 5. OPTIONEEL: In afwijking van het bepaalde in het vorige lid wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot maximaal de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding.
 6. De opdrachtgever dient RUIGCH uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 7. Stelt de opdrachtgever tekst en/of beeldmateriaal voor verwerking beschikbaar, dan is RUIGCH slechts verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter in geen geval voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze materialen zelf.
 8. RUIGCH is nooit aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van de communicatieve uiting in de geleverde zaken die op basis van het aangeleverde tekst- en/of beeldmateriaal is vervaardigd. Hiervoor is uitsluitend de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever vrijwaart RUIGCH uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden in dit verband.
 9. RUIGCH is nooit aansprakelijk voor spellingfouten, lay-outfouten, onvolkomenheden in de grafische vormgeving of overige druk- of zetfouten in drukwerk, waarvan de opdrachtgever de concept-, testversie en/of drukproef heeft goedgekeurd.
 10. RUIGCH zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website of andere ontwikkelde media zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. RUIGCH kan, in redelijkheid, niet instaan voor de ononderbroken beschikbaarheid van de ontwikkelde media.
 11. RUIGCH is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden in verband met het niet ononderbroken of het niet volledig beschikbaar zijn van de ontwikkelde media.
 12. RUIGCH heeft het recht om ten behoeve van het verhelpen van klachten, het opheffen van een storing en/of het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de ontwikkelde media, de ontwikkelde media tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.
 13. RUIGCH is niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, verkregen toegang tot computers of bestanden, via de website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander schadelijk gevolg van het gebruiken van de website of andere ontwikkelde media.
 14. De opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch RUIGCH op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel of de bestemming van de zaken, of gebruik hiervan in strijd met de door of namens RUIGCH verstrekte adviezen, handleidingen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. door ondeskundig onderhoud, bewaring of opslag van de geleverde zaken;
  3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de opdrachtgever aan RUIGCH verstrekte gegevens, tekst- en/of beeldmateriaal, gegevensdragers, materialen e.d.;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens de opdrachtgever;
  5. doordat door of namens de opdrachtgever aanpassingen, toevoegingen en/of bewerkingen aan de vervaardigde zaken zijn aangebracht, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van RUIGCH.

 15. De opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart RUIGCH uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 16. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van RUIGCH of zijn leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal RUIGCH de opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de opdrachtgever.

ARTIKEL 19: BETALING

 1. Tenzij anders vermeldt in de offerte of overeenkomst, moet de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden 50% van de overeengekomen vergoeding als aanbetaling aan RUIGCH voldoen.
 2. RUIGCH heeft het recht om naar eigen inzicht het aantal en de omvang van de aanbetaling(en) te veranderen, op basis van de omvang, duur en risico van het project. Pas na de ontvangst van de aanbetaling zal RUIGCH beginnen aan de uitvoering van de opdracht. Te late betaling komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 4 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de opdrachtgever aan RUIGCH een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. Indien na aanmaning door RUIGCH betaling alsnog uitblijft, is RUIGCH bovendien gerechtigd aan de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is RUIGCH gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de opdrachtgever, is RUIGCH gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft RUIGCH eveneens indien hij al voordat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
 8. Door de opdrachtgever gedane betalingen zullen door RUIGCH ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. De opdrachtgever is niet gerechtigd vorderingen van RUIGCH te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op RUIGCH. Dit geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 10. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal RUIGCH de opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de opdrachtgever alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 2 maanden of meer bedraagt, heeft RUIGCH het recht de dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan het tijdelijk stopzetten van de hostingservices of het blokkeren van de door RUIGCH voor de opdrachtgever geëxploiteerde website(s) of domeinnamen. Alle schade die RUIGCH hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 20: RETENTIERECHT

RUIGCH is bevoegd de teruggave van door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekst- en/of beeldmateriaal – die RUIGCH in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft – op te schorten, totdat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst heeft voldaan.

ARTIKEL 21:
FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is RUIGCH gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

   De opdrachtgever is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL 22: OVERMACHT

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever of RUIGCH, is RUIGCH gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de opdrachtgever te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van RUIGCH wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van RUIGCH, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van RUIGCH.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van RUIGCH en/of van de opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door internet- of stroomstoringen e.d. ontstane leveringsproblemen alsmede ziekte of overlijden van voor de uitvoering van de overeenkomst onmisbare medewerkers waarbij RUIGCH in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen.
 1. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens RUIGCH tot aan dat moment na te komen.

ARTIKEL 23:
ANNULERING, OPSCHORTING

 1. RUIGCH heeft het recht om, op grond van voor haar moverende redenen, de opdracht te annuleren. In deze situatie heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van het betreffende deel van de factuur waarop de annulering van RUIGCH betrekking heeft.
 2. In geval de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan RUIGCH in ieder geval de overeengekomen aanbetaling als schadevergoeding verschuldigd. Daarnaast is RUIGCH gerechtigd eventuele reeds door RUIGCH gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst aan de opdrachtgever als schadevergoeding in rekening te brengen.
 3. De gederfde winst, genoemd in lid 1, wordt berekend volgens de volgende stappen:
  1. bij annulering of opschorting tot 6 weken voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever verplicht enkel de aanbetaling te voldoen.
  2. bij annulering of opschorting tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
  3. bij annulering of opschorting korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever verplicht 100% van het offertebedrag te vergoeden.
 1.  
 1.  
 1. Indien de opdrachtgever een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt en/of verzet, is RUIGCH gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of zijn gebruikelijke uurtarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal RUIGCH vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. RUIGCH is gerechtigd alle reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten direct opeisbaar en is RUIGCH gerechtigd deze bij de opdrachtgever in rekening te brengen. RUIGCH is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken en/of gemaakte kosten, alsmede de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is RUIGCH gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever, te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de opdrachtgever gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten aan RUIGCH te vergoeden.
 6. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is de opdrachtgever ingeval van annulering of opschorting van de overeenkomst niet gerechtigd reeds vervaardigde (concepten van) tekstproducties, opleidingsmaterialen en/of (communicatie) adviezen te gebruiken en komen alle eventueel al door RUIGCH verleende gebruiksrechten hierop te vervallen.

ARTIKEL 24:

TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen RUIGCH en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar RUIGCH is gevestigd, zij het dat RUIGCH altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd.
 3. Indien de opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, is RUIGCH gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.